• 24/7
 • Gdzie tylko chcesz

Regulamin wynajmu od dnia 30.11.2017r.

REGULAMIN

DZIAŁ I : PROCEDURA WYPOŻYCZENIA AUTA

1:Rezerwacja samochodu dla klienta: poprzez stronę www, telefonicznie., e-mail.

2:Informacja klienta o ogólnych warunkach wynajmu samochodu:

 1. a) wybór i typ samochodu przez klienta
 2. b) przestawienie zasad użytkowania samochodu

c)warunki i możliwość przedłużenia okresu wynajmu samochodu

3:Przygotowanie samochodu dla klienta:

 1. a) sprawdzenie stanu technicznego
 2. b) sprawdzenie czystości samochodu
 3. c) uzupełnienie paliwa
 4. c) podstawienie samochodu pod wskazany adres i umówioną godzinę

4:Blokowanie/pobieranie kwoty będącej zabezpieczeniem poprzez kartę debetową / kredytową (płatniczą).

5:Podpisanie umowy najmu samochodu i zapoznanie z regulaminem:

 1. a) uzupełnienie danych najemcy i wynajmującego
 2. b) określenie należności za wynajem
 3. c) określenie długości trwania okresu wynajmu

6:Pobranie od klienta następujących dokumentów wynajmu:

 1. a) dowód osobisty do zrobienia kopii
 2. b) prawo jazdy do zrobienia kopii

7:Kopie w/w dokumentów dołączone są do umowy

8:Warunki umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisuje klient oraz wynajmujący, po jednym egzemplarzu dla stron

9: Spisanie protokołu odbioru przez klienta samochodu, w dwóch egzemplarzach:

 1. a) sprawdzenie stanu licznika
 2. b) sprawdzenie stanu paliwa
 3. c) sprawdzenie stanu wnętrza samochodu – radio, dywaniki
 4. d) sprawdzenie bagażnika; koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, lewarek

10:Przekazanie samochodu klientowi wraz z:

 1. a) kluczykiem (jeden komplet)
 2. b) dowodem rejestracyjnym
 3. c) potwierdzeniem zawarcia polisy ubezpieczeniowej

11:Po okresie najmu, ustalonego w umowie następuje spisanie protokołu zdawczego

12:Rozliczenie klienta z należności

* Firma zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia pojazdu bez podania przyczyny.

 

DZIAŁ II : WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOŻYCZENIA AUTA

1:Osoba fizyczna zobowiązana jest przedłożyć do wglądu Dokumenty:

 1. a) Dowód Osobisty
 2. b) Prawo Jazdy
 3. c) Paszport (tylko obcokrajowcy)

2:Blokada środków na zabezpieczenie:

Wysokość kwoty blokady środków pieniężnych (zwrotnej) zależna od klasy. Najpóźniej należy uiścić ją krótko przed wydaniem pojazdu. Kwota zwrotna blokowana jest na koncie Klienta/ bądź też pobierana przy użyciu karty kredytowej/debetowej (w rozumieniu również płatniczej) lub gotówką. Kwota blokady może być zatrzymana w całości lub części, jeżeli samochód zostanie zdany w innym stanie niż był odebrany do momentu wyceny kosztów naprawy uszkodzeń. Z kwoty blokady może zostać pobrana również opłata za braki w wyposażeniu, brak paliwa, lub przedłużony okres wynajmu.

3:Wiek:

Minimalny wiek wynajmującego to 25 lat i minimum roczny staż posiadania prawo jazdy, możliwość wynajmu przez osobę młodszą niż 25 lat lub posiadającą prawo jazdy krócej niż rok istnieje za dodatkową opłatą.

4:Płatność:

Klient płaci z góry za okres planowanego wynajmu pojazdu. Płatności dokonuje poprzez płatności internetowe, gotówką bądź kartą.

5: Rezerwacja i przedłużenie najmu:

 1. rezerwacji należy dokonać drogą poprzez stronę www, telefonicznie lub mailowo. Ważna rezerwacja musi zawierać następujące punkty: dane osobiste, dane teleadresowe, wypożyczany model pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsce i godzina odbioru oraz zdania pojazdu, rodzaj stawki, formę płatności za najem i blokadę kwoty zabezpieczającej.
 2. b) w wypadku odwołania zamówienia przed upływem 24 godzin od jego planowego rozpoczęcia Firma obciąża Klienta opłatą równą wysokości 1 doby wynajmu danego auta,

6:Paliwo:

Samochody podstawiane są z pełnym bakiem paliwa i powinny być zwrócone z takim samym poziomem paliwa, w innym przypadku kwota blokady jest wstrzymana do momentu zatankowania samochodu do pełna, następnie zwracana pomniejszona o koszty tankowania powiększone o 15%.

7:Kilomemtry:

Limit kilometrów na dobę w cenie najmu wynosi 250 km, każde dodatkowe rozpoczęte 100 km to dodatkowy koszt 20  PLN. Dla samochodów z segmentu premium dopłata za przekroczenie limitu km ustalana jest indywidualnie dla każdego auta.

DZIAŁ III : WARUNKI WYPOŻYCZENIA AUTA

1:Wypożyczający pojazd uznaje, iż otrzymuje samochód sprawny technicznie bez uszkodzeń nadwozia i wnętrza pojazdu. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w takim samym stanie. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego auta muszą zostać uwypuklone w protokole zdawczo – odbiorczym. Gdy tak się nie stanie, potencjalne reklamacje ze strony użytkującego nie będą rozpatrzone.

2:60-minutowe opóźnienie oddania samochodu jest dopuszczalne, aczkolwiek wyłącznie za wcześniejszym  zawiadomieniem Firmy.

3:Przedłużenie najmu więcej niż godzinę powoduje automatyczne naliczenie kolejnej doby.

4:Brak poinformowania Firmy o opóźnieniu

 1. do 6 godzin przed planowanym zdaniem pojazdu jest naliczana opłata jak za kolejną dobę najmu
 2. mniej niż 6 godzin od wyznaczonej w umowie / protokole godziny zwrotu pojazdu naliczana jest opłatę równą stawce dobowej najmu x 2
 3. każdy rozpoczęty kolejny dzień, poza pierwszym, opóźnienia w oddaniu pojazdu naliczana jest opłata równa stawce dobowej najmu x 2

5:Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie o tym Wypożyczalni lub niedokonanie wymaganej opłaty za przedłużenie wynajmu upoważnia Firmę do natychmiastowego powiadomienia stosownych organów o przywłaszczeniu samochodu jak i podwyższenia stawki razy 3, za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

6:Klient otrzymuje samochód czysty i taki samochód w takim samym stanie zobowiązany jest zwrócić.  W przypadku zwrotu brudnego pojazdu zostaje naliczona opłata dodatkowa w wysokości 50 zł, chyba że wcześniej zostanie wykupiona opcja zwrotu brudnego.

7:W przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, bez względu na sprawcę niepożądanych działań, odpowiedzialność finansowa Klienta sprowadza się do tzw. „udziału własnego”, którego wysokość wynosi odpowiednio 2000 zł, 300 zł lub 0 zł w zależności od wybranej opcji wariantu ochorony ubezpieczeniowej.

8:W trakcie trwania najmu wypożyczający pojazd zobowiązany jest do przestrzegania standardowych zasad jego eksploatacji. Najemca dba także o stan techniczny samochodu (stan powietrza w ogumieniu oraz poziom oleju w silniku). W przypadku stwierdzenia ww. braków mogących spowodować uszkodzenie pojazdu, najemca zobowiązany do ich rekompensaty.

9:Podczas użytkowania pojazdu najemca bez powiadomienia Wynajmującego ma całkowity zakaz opuszczania samochodem terytorium Polski pod karą 10.000 PLN oraz zgłoszeniem na Policję o przywłaszczeniu samochodu. Możliwy jest wyjazd poza terytorium Polski pod warunkiem dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł za dzień (tylko na teren Państw UE oraz tzw. Państw Partnerskich).

10:W przypadku wypadku lub kradzieży pojazdu należy niezwłocznie powiadomić Policję oraz Wypożyczalnię. Telefon alarmowy czynny 24h – 537 322 700. Wszystkie szkody nie zgłoszone odpowiednim organom Klient będzie rekompensował na własny koszt.

11:. W przypadku awarii należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię. Telefon alarmowy czynny 24h – 537 322 700

12:Za usterki wynikające z niewłaściwego użytkowani pojazdu Wypożyczalnia obciąży Najemcę.

13:W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwota za montaż tych części oraz kara w wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

14:W momencie podpisania umowy Klient godzi się na wystawienie faktury imiennej, bez rygoru podpisu na siebie, własną firmę bądź przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony. Najemca oświadcza równocześnie, iż jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisania oświadczeń woli w imieniu firmy. Zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich kosztów związanych fakturą wystawioną na siebie, bank, swoja firmę lub też inną osobę trzecią – w tym firmę, w której pracuje.

15:Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za spowodowane z jego winy szkody (wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki bądź innych części pojazdu). Klient upoważnia Firmę do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego tytułu. Klient pokrywa także koszty opłat parkingowych, ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź mandatów i innych wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.

16:W umowa najmu Businees obie strony oświadczają, iż są przedsiębiorcami, a ewentualne spory powstałe na skutek umowy poddane zostają decyzji Gospodarczego Sądu polubownego przy ul. Świętego Mikołaja we Wrocławiu.

17:Wszelkie kwestie nie regulowane w niniejszym regulaminie mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

19:Klienta/Kierowcę obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy powyżej 140 km/h pod karą 300 zł.

20:W przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub narkotyków wynajmujący ponosi wszelkie koszty: napraw, odszkodowań i spraw sądowych.

21:W przypadku kolizji z winy Klienta/Kierowcy bądź kradzieży samochodu, dalszy wynajem innego auta lub podmiana samochodu jest możliwa tylko za dodatkową opłatą.

22:Samochodem może kierować wyłącznie osoba, wskazana w umowie najmu jako Kierowca.

23:Regulamin jest integralną częścią Umowy.

24. Odstąpienie od uslugi: zgodnie z Art. 38. prawa konsumenta
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
25. Reklamacje: Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej wyslanej na adres kontakt@speedrental24.pl
Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.

DZIAŁ IV : ZASADY WYPOŻYCZENIA AUTA

Wypożyczalnia zwana dalej Wynajmującym, udostępnia Najemcy pojazd opisany w umowie. Wynajmujący zapoznał Najemcę ze stanem technicznym pojazdu i Najemca oświadcza, że stan samochodu nie budzi zastrzeżeń, a sam przedmiot umowy jest gotowy do dalszej eksploatacji.

I ) Najemca oświadcza, że:

1: przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność przed Wynajmującym z tytułu przestrzegania i wypełnienia wszystkich postanowień zawartych w niniejszej umowie

2: posiada ważne prawo jazdy oraz inne dokumenty, które przedłożył Wynajmującemu

3: wszelkie dane potrzebne do zawarcia umowy najmu podane ze strony Najemcy są zgodne z prawdą

4: wyłącza roszczenia w związku z awarią pojazdu, ponad te, które określono w umowie lub regulaminie.

II ) Najemca zobowiązuje się:

1: zwrócić pojazd w stanie w jakim go wynajął tj. czysty, zatankowany wraz z otrzymanym wyposażeniem

2: do zapłaty wszelkich opłat podanych przez Wynajmującego związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu pierwotnego np.: czyszczenie, pranie, itp. oraz zatankowanie pojazdu

3 :do złożenia w przypadkach losowych w/g ustaleń Wynajmującego oświadczenia ustalającego formę i termin rozliczenia się

4: do uzgodnienia i zatwierdzenia z Wynajmującym przedłużenia okresu najmu pojazdu.

5: po zakończeniu okresu najmu Klient bez wezwań winien przekazać pojazd określony w umowie Wynajmującemu w stanie pełnej sprawności technicznej

6: uiścić opłatę za tankowanie w przypadku braku zwrotu paliwa przez najemcę

7: eksploatować pojazd w pełni na własny koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji

8: pokryć wszelkie koszty napraw wraz z kosztami holowania spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu, w tym użytkowanie samochodu w sposób niezgodny z warunkami umowy najmu

9: korzystać z pojazdu w sposób gwarantujący utrzymanie go w stanie pełnej sprawności technicznej jak i dbałość o wygląd estetyczny i czystość pojazdu

10: kierować pojazdem wyłącznie nie będąc pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych, narkotyków i innych używek

11: nie używać pojazdu w sposób mogący spowodować unieważnienie polisy ubezpieczeniowej

12: zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą lub zniszczeniem, w sposób należyty powszechnie przyjęty za szczególnie staranny

13: nie podejmować jakiejkolwiek próby ingerencji w jakąkolwiek część auta lub próby samodzielnej jej naprawy bez powiadomienia wynajmującego (wyjątek stanowi wymiana przebitego koła); naruszenie zasady spowoduje naliczenie kary w wysokości 3.000 PLN z tytułu złamania warunków umowy

14: nie występować w imieniu Wynajmującego

15: pokryć wszystkie koszty mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Najemcę i/lub kierowcę pojazdu; Najemca ponosi w tym aspekcie pełną i całkowitą odpowiedzialność; zobowiązanie ciąży na Najemcy do dnia uiszczenia kar

III ) Najemca winien niezwłocznie poinformować Wynajmującego o:

1: kradzieży, utracie, uszkodzeniu lub awarii pojazdu

2: zagubieniu kluczy oraz dokumentów pojazdu

3: pojawiających się usterkach w funkcjonowaniu pojazdu, w tym przebiciu opony

4: otrzymanych mandatach karnych

5: w przypadku kradzieży pojazdu, utraty lub uszkodzenia pojazdu niezwłocznie należy zawiadomić Policję i Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu

DZIAŁ V : WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU:

I ) bez powiadomienia Wynajmującego i jego zgody pojazd nie może być używany przez osobę inną niż Najemca i wskazaną w umowie jako użytkownik o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Jeżeli zostanie ujawniony fakt iż, samochód był używany przez inna osobę niż wskazana w umowie, Najemca ponosić będzie karę w wysokości 2.000 PLN, z tytułu złamania warunków umowy.

II ) pojazd nie może być wykorzystany w sposób odbiegający od zwykłego użytkowania, a w szczególności obowiązuje:

1) zakaz podnajmowania pod karą 10.000 PLN

2) zakaz brania udziału w wyścigach, treningach, rajdach, zawodach, testach na prędkość, naukach jazdy, pod karą 10.000 PLN

3) zakaz używania do ciągnięcia przyczep pod karą 10.000 PLN

4) zakaz holowania lub pchania innych pojazdów pod karą 2.000 PLN

5) zakaz jazdy po lasach, bezdrożach, plażach pod karą 2.000 PLN

6) zakaz przewożenia niebezpiecznych lub zakazanych towarów pod karą 2.000 PLN

7) zakaz użytkowania wbrew przepisom prawa – kara 300 PLN

8) pojazd nie może wyjeżdżać poza granice Polski pod karą 10.000 PLN – za wyjątkiem wykupienia opcji dodatkowej

9) okres wynajmu pojazdu może być przedłużony tylko za zgodą Wynajmującego .

10) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pojeździe pod karą 500 PLN.

11) zakaz sprzedaży samochodu pod karą 10.000 PLN

12) zakaz montażu bagażnika na dachu pod karą 1.000 PLN

13) zakaz przeciążania samochodu pod karą 2.000 PLN

14) zakaz udostępniania wynajętego pojazdu osobom nieupoważnionym pod karą 500 PLN

III ) Odpowiedzialność Najemcy:

1: Najemca zobowiązuje się pokryć koszty związane z likwidacją szkód powstałych w pojeździe bądź związanych z utratą pojazdu w wysokości:

 1. a) do 2.000 PLN w przypadku konieczności usunięcia szkód z polisy ubezpieczeniowej za wyjątkiem wykupienia opcji rezygnacji z udziału własnego w szkodzie
 2. b) do kwoty wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda nie jest objęta polisą
 3. c) w przypadku szkody Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania blokady kwoty zabezpieczającej do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie.
 4. d) udział własny w każdej szkodzie wynosi w zależności od wybranego wariantu ochory ubezpieczeniowej 2.000, 300, lub O PLN.

2) Zniesienie udziału własnego – możliwe wyłącznie w sytuacji gdy sprawcą szkody jest Kierowca innego pojazdu a szkoda zostanie pokryta z jego OC oraz zostanie przedstawiona przez Najemcę policyjna notatka z kolizji wystawiona przez Policję potwierdzająca wskazane dane sprawcy i polisy, lub w przypadku wykupienia opcji dodatkowej. Zniesienie udziału własnego nie obejmuje uszkodzeń ogumienia.

2: W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest obciążony kwotą udziału własnego zgodnego z wybranym wariantem ochrony, natomiast w przypadku kradzieży samochodu wraz z dokumentami i lub kluczykami do samochodu, Najemca pokrywa 100 % wartości samochodu od ceny zakupu.

3: W przypadku kradzieży i związanej z nią odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Najemca zobowiązuje się do pokrycia całej wartości samochodu ( wartości zakupu samochodu) i związanych z tym wydatków.

4: Najemca ponosi pełną, całkowitą odpowiedzialność za przekazany mu samochód zastępczy w ramach umowy najmu.

5: Jeżeli uszkodzenie, utrata, zniszczenie pojazdu najmowanego bądź zastępczego lub jego części zostały wyrządzone umyślnie bądź wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy, albo przez niewykonanie, nieprzestrzeganie warunków umowy, Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność materialną.

IV ) Odpowiedzialność Wynajmującego

Wynajmujący zobowiązuje się:

1) Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do Wypożyczalni spowodowane awarią.

2) Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z winy Najemcy, wówczas nie przysługuje mu prawo do usprawnienia uszkodzonego pojazdu, do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym ani do zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

3)  W przypadku unieruchomienia auta z winy Najemcy, np. wyładowanie akumulatora poprzez nie wyłączone światła lub radio, wprowadzenie auta w miękki grunt lub śnieg, awaria nie wyklucza opłat wynikających z umowy oraz ogólnych opłat związanych z dojazdem do Użytkownika.

4) zwrócić Najemcy poniesione przez niego koszty usunięcia awarii pojazdu, jeżeli wynajmujący wyraził na to zgodę a Najemca udokumentował poniesione wydatki fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego oraz przedstawił pisemne oświadczenie przedstawiciela Assistance o przyczynie awarii, która to dyskwalifikuję winę Najemcy.

5) Zapewnić ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

6) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i przewożone w najmowanym pojeździe.

7) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku: przekroczenia Umowy Najmu bez poinformowania Wynajmującego,  zgubienia kluczyka lub stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitych kosztów najmu. Łącznie z całkowitą lub częściową utratą kwoty blokady zabezpieczającej pobranej przez Wynajmującego.

8) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania oceny technicznej pojazdu w ciągu siedmiu dni od momentu zdania samochodu w przypadku nie dokonania jej ze względu na stan zabrudzenia, uniemożliwiające warunki atmosferyczne, niedostateczną widoczność lub przeoczenie. W momencie gdy wynik tego badania będzie negatywny zdający zostanie o tym powiadomiony w odrębnym trybie a także obciążony finansowo. W takim wypadku kaucja zostaje zatrzymana do czasu skutecznej oceny stanu technicznego.

9) Skrócenie okresu najmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia naliczonej kwoty.

10) Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi we Wrocławiu.

DZIAŁ VI : CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH I KAR UMOWNYCH –  ( pobierane w pierwszej kolejności z kwoty blokady zabezpieczającej)

1: Brak dowodu rejestracyjnego 1.000 PLN

2: Brak potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu OC 400 PLN

3: Brak kluczyka 500 PLN

4: Brak tablic rejestracyjnych 400 PLN / sztuka

5: Brak naklejki na szybie/ tablicy rejestracyjnej 200 PLN / sztuka

8: Brak panelu sterującego do radia 300 PLN

9: Uszkodzenie tapicerki 200 -3.000 PLN

10: Brak kołpaka – 1 szt  100PLN, powyżej 200 PLN

11: Zniszczenie felgi aluminiowej lub jej brak 1.000 PLN

12: Zniszczenie opony 200 PLN

13: Brak koła zapasowego 500 PLN

14: Brak lewarka 200 PLN

15: Brak trójkąta 100 PLN

16: Koszty administracyjne obsługi w przypadku otrzymania mandatu 100 PLN

17: Brak gaśnicy 100 PLN

18: Brak dywaników 300 PLN

19: Brak fotelika samochodowego 500 PLN